Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/23/2024 - 08:32
स्वयंसेवकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । स्वयंसेवको अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/08/2024 - 13:43
स्वयंसेवकको लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुको सर्टलिस्टको सूची प्रकासन गरिएको सूचना । स्वयंसेवकको लागि सर्टलिस्टको सूची प्रकाशन सूचना ।.pdf 05/05/2024 - 13:14
सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/02/2024 - 15:36
Construction works of Conference Hall for Intellectual Disability School at Belauri, kanchanpur को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ।।।.pdf 04/22/2024 - 13:34
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 04/14/2024 - 14:05
विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० विद्दालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf 03/05/2024 - 12:09
शहरी क्षेत्रमा एकीकृत भान्साघर (Centralized Kitchen) पद्धतिबाट दिवा खाजा तयारी कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । एकीकृत भान्साघर सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:57
स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दिवा खाजाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:54
बौद्धिक अपाङ्गगता विद्यालय भवन बेलौरीको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ।.pdf 01/26/2024 - 12:47

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क