Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमका लागि विद्यालय।शिक्षालय छनोट सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 07/19/2024 - 13:18
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिवेदन, सूचना/समाचार 07/16/2024 - 16:21
२४ महिने अप्रेन्टशिप कार्यक्रम संचालनका लागि शिक्षालय/विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 07/10/2024 - 11:59
स्वतः प्रकाशन (मिति २०८० पौष देखि २०८० चैत्रसम्म) प्रकाशन, प्रतिवेदन, सूचना/समाचार 05/14/2024 - 12:27
स्वयंसेवकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 05/08/2024 - 13:43
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना। सूचना/समाचार 05/06/2024 - 16:39
स्वयंसेवकको लागि आवेदन दिएका आवेदकहरुको सर्टलिस्टको सूची प्रकासन गरिएको सूचना । सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 05/05/2024 - 13:14
सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला उधमी पुरस्कार छनौट कार्यविधि, २०८० कार्यविधि 05/05/2024 - 12:30
सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कारका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 05/02/2024 - 15:36
सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको दरवन्दी तेरिज जानकारी, प्रकाशन 04/30/2024 - 15:45
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 04/30/2024 - 13:25
औषधि उपचार आर्थिक सहायता प्रदान हुने बिरामीहरुको नामावली सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/22/2024 - 15:35
Construction works of Conference Hall for Intellectual Disability School at Belauri, kanchanpur को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 04/22/2024 - 13:34
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 04/14/2024 - 14:05
अनुसन्धान प्रस्ताव तथा अनुसन्धान सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 04/10/2024 - 15:11
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। कार्यविधि, जानकारी, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 04/02/2024 - 16:16
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना सूचना/आवेदन फारामहरु, स्वास्थ्य 03/21/2024 - 19:16
परिपत्र सम्बन्धमा परिपत्र, सूचना/समाचार 03/20/2024 - 14:19
MBBS छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुले कबुलियतनामाको लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 03/14/2024 - 12:05
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सीप परीक्षणको आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार 03/06/2024 - 13:27
विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० कार्यविधि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 03/05/2024 - 12:09
शहरी क्षेत्रमा एकीकृत भान्साघर (Centralized Kitchen) पद्धतिबाट दिवा खाजा तयारी कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 03/01/2024 - 12:57
स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 03/01/2024 - 12:54
विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/25/2024 - 15:55
शैक्षिक अनुसन्धानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/25/2024 - 15:51
अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/25/2024 - 15:37
स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न ईच्छुक व्यक्तिले आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार 02/18/2024 - 15:57
जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 02/18/2024 - 14:39
प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 02/18/2024 - 12:33
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, सूचना/समाचार 02/18/2024 - 11:12
सुदूरपश्चिम आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, सूचना/समाचार 02/18/2024 - 11:12
प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७७ ऐन/नियमावली, सूचना/समाचार 02/18/2024 - 11:12
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, सूचना/समाचार 02/18/2024 - 11:10
दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ ऐन/नियमावली 02/18/2024 - 11:10
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, सूचना/समाचार 02/18/2024 - 11:09
डोटी बहुमुखी क्याम्पसको फर्निचर सप्लाईको बोलपत्र छनौटको आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 02/16/2024 - 13:43
टिकापुर सरुवा रोग अस्पतालको बोलपत्र छनौटको आशयको सूचना बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 02/09/2024 - 19:28
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) कानून, निर्देशिका, शिक्षा, सूचना/समाचार 02/06/2024 - 15:55
विज्ञप्ति सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/31/2024 - 15:37
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । मिति २०८०।१०।१५ बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 01/29/2024 - 15:05
बौद्धिक अपाङ्गगता विद्यालय भवन बेलौरीको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/26/2024 - 12:47
MBBs अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 01/17/2024 - 12:05
सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालाई दिइने अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 01/15/2024 - 13:26
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । योजना, सूचना/समाचार 01/10/2024 - 14:47
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । योजना, सूचना/समाचार 01/10/2024 - 14:46
सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/10/2024 - 14:36
पोलिटेक्निक/बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई Center of Excellence (नमूना) को रुपमा विकास गर्न प्रस्तावको आधारमा पूँजीगत अनुदान सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 01/10/2024 - 14:31
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 01/08/2024 - 15:06
सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८० कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/07/2024 - 11:57
MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 01/05/2024 - 14:35
बौद्धिक अपागंता छात्रवास भवन बेलौरीको फिनिसिङ कार्यको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना बोलपत्र, योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/01/2024 - 17:09
टिकापुर अस्पताल स्टाफ क्वाटर बोलपत्र छनौटको आशयको सूचना । योजना, सूचना/समाचार 12/20/2023 - 11:06
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 12/19/2023 - 14:32
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको आवेदन अस्वीकृत सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 12/19/2023 - 14:23
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद परिषद्को तेश्रो मुख्यमन्त्री कप पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार 12/03/2023 - 12:38
MBBS छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले रकम निकासाका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 12/01/2023 - 15:26
छात्रवृत्ति निवेदनको ढाँचा शिक्षा, सूचना/समाचार 11/30/2023 - 11:58
बिरामीले आर्थिक सुविधाका लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा । सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 11/26/2023 - 15:52
आपतकालीन खर्च सुविधाका लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा । सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 11/26/2023 - 15:49
बौद्दिक अपांगता बिद्यालय बेलौरीको शैक्षिक भवन निर्माण बोलपत्रको सुचना | बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/26/2023 - 15:14
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 11/22/2023 - 10:51
बहुप्राविधिक शिक्षालय/पोलिटेक्निक ईन्सिटच्युटहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 11/20/2023 - 12:17
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६(तेस्रो संशोधन सहित) कानून, कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 11/17/2023 - 12:10
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० ऐन/नियमावली, कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 11/10/2023 - 11:19
बौद्दिक अपांगता विाद्यालय बेलौरीको छात्रावास भवन निर्माण बोलपत्रको सुचना | बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/03/2023 - 11:12
टीकापुर अस्पतालको स्टाफ क्वाटर भवन निर्माण बोलपत्रको सूचना | बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/03/2023 - 11:11
राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 10/06/2023 - 12:29
सीप परीक्षण मूल्याङ्कनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिम सम्बन्धी सूचना। शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 10/04/2023 - 17:17
प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती 10/04/2023 - 15:12
बैदेशिक अध्ययन-तालिम मनोनयनका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 09/22/2023 - 11:42
सामाजिक विकास मन्त्रालयको मिति २०८०/०५/२९ गतेको निर्णयानुसार सरुवा भएका कर्मचारीहरुको विवरण जानकारी, सूचना/समाचार 09/16/2023 - 20:59
प्रेस बिज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती 08/04/2023 - 13:19
डेङ्गू रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी तथा विशेष सर्तकता अपनाउने सम्बन्धमा । जानकारी, परिपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/03/2023 - 14:51
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी, २०८० कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/10/2023 - 12:30
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी डोटीको विधान कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/10/2023 - 12:27
टिकापुर स्पोट्स एकेडमीको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/03/2023 - 17:57
महिला उद्यमी छनौट गरिएको बारे । सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 06/27/2023 - 17:24
अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/22/2023 - 18:09
खेल प्रशिक्षकका रुपमा कार्य गर्न ईच्छुक व्यक्तिहरुका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना . सूचना/समाचार 06/15/2023 - 16:43
MBBS छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको कबुलियतनामा सम्बन्धमा । जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/15/2023 - 12:33
मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईने विभिन्न छात्रवृत्तिहरुको नतिजा प्रकासन सम्बन्धि सूचना | जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/09/2023 - 15:20
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधी, २०८० कार्यविधि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 06/04/2023 - 12:30
Mahendranagar Multipurpose Covered hall को बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना योजना, सूचना/समाचार 06/03/2023 - 00:24
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान, धनगढीको प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार २०७९ सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 05/29/2023 - 13:25
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधी, २०८० सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 05/28/2023 - 15:14
डोटी बहुमुखी क्याम्पसको बाउन्ड्री वालको बोलपत्र छनोट गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 05/22/2023 - 17:34
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/12/2023 - 11:21
वैदेशिक अध्ययन तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/11/2023 - 13:38
यस मन्त्रालयको मिति २०७९।१२।१५ गतेको बोलपत्र आवाहन बमोजिम सफल बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/09/2023 - 11:10
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि नयाँ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । शिक्षा, सूचना/समाचार 05/08/2023 - 16:23
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि नयाँ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । शिक्षा, सूचना/समाचार 05/08/2023 - 16:17
सामुदायिक क्याम्पसलाई प्रदान गरिने शौक्षिक क्रियाकलाप सुदृढीकरण सहायक मापदण्ड, २०८० कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 05/07/2023 - 16:54
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने आवेदकहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको । शिक्षा, सूचना/समाचार 04/30/2023 - 17:13
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 04/12/2023 - 17:36
Construction of administrative Building and Boundary Wall of Doti Multiple Campus बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 03/29/2023 - 14:58
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/28/2023 - 11:20
अहेब तथा कोचेअ पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/20/2023 - 16:31
लक्षित वर्गको लागि सीपमूलक तालिम स‌‌ञ्चालन तथा औजार उपकरण (वस्तुगत सहायता) हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि, सूचना/समाचार 03/16/2023 - 16:51
बौद्धिक अपाङ्गगता विद्यालय भवन बेलौरीको फिनिसिङ्ग कार्यको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 03/06/2023 - 12:33
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामूलक टिकटक प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धमा । सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/26/2023 - 21:23
दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) कार्यक्रम संचालन (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७८ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/24/2023 - 12:46
छात्रा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:40
कर्मचारी सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:38
प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:35
सीमान्कृत तथा लोपोन्मुख छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:32
दलित तथा जनजाति छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:29
अपाङ्गगता छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:20
शहीद परिवार तथा द्वन्दपिडीत छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:17
कर्मचारी शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2023 - 15:12
आ.व.२०७८/७९मा औषधी उपचार आर्थिक सहायता पाएका आर्थिकरुपमा बिपन्न नागरिकहरुको नामावली प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/16/2023 - 17:54
अनमी तथा ल्याब असिस्टेण्ट पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/14/2023 - 14:46
MBBS छात्रवृत्तिको कबुलियतनामा सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 02/14/2023 - 12:27
सब इन्जिनियरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/12/2023 - 15:06
सब इन्जिनियरको सेवा करार लिने लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/11/2023 - 17:21
उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान कार्यक्रमको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/10/2023 - 10:23
प्रा.स. र वैद्य पदको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/09/2023 - 16:55
उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान कार्यविधि, २०७९ कानून, कार्यविधि, सूचना/समाचार 02/09/2023 - 16:40
सब-इन्जिनियर पदको परीक्षा मिति पुःन प्रकाशित गरिएको सूचना । योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/05/2023 - 11:44
प्राज्ञिक अनुसन्धान अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सूचना/समाचार 01/26/2023 - 13:10
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा परिपत्र, सूचना/समाचार 01/24/2023 - 11:47
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद परिषद्को खेल प्रशिक्षक पदमा आवेदन माग सम्बन्धी सूचना । सूचना/आवेदन फारामहरु 01/20/2023 - 11:27
सब-इन्जिनियर पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 01/19/2023 - 11:49
सब इन्जिनियरको सेवा करार लिने लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 01/12/2023 - 16:30
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) को छात्रवृत्ति छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/12/2023 - 14:26
सेवा करारमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/10/2023 - 12:20
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) निर्देशिका, शिक्षा, सूचना/समाचार 01/10/2023 - 12:12
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको स्वीकृत दरखास्त नामावली, परीक्षा मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/05/2023 - 20:22
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीको सुचना अनुसार निर्धारित समयभित्र तोकियको Email मा आबेदन पेश गरेको मिति २०७९ साल पौस १९ गते प्रकाशन भएको नामावली लिष्टमा छुट हुन गएको भए यो सूचना प्रिकाशित भएको मितिले ५ दिन भित्र सम्पर्क गर्ने सम्बन्धी सुचना सूचना/समाचार 01/05/2023 - 15:24
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीको विभिन्न पदमा सेवा करारमा लिने सम्बन्धी परिक्षा तालिका, परिक्षा केन्द्र तथा स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना सूचना/समाचार 01/03/2023 - 17:36
भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रतियोगिताहरु संचालनका लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना । शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 01/03/2023 - 15:13
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको अपुग/छुट कागजात पेश गर्ने र दरखास्त फारम अस्वीकृत गरिएको सूचना । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/27/2022 - 15:07
स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धि सूचना। जानकारी, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 12/26/2022 - 14:19
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ कानून, नियम, निर्णय, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/26/2022 - 11:44
Construction of Staff Quarter at Tikapur Hospital, Tikapur, Kailali को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/21/2022 - 13:21
सब इन्जिनियरको सेवा करार लिने सम्बन्धी सूचना योजना, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 12/15/2022 - 15:48
Construction of Tikapur Hospital staff quarter को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/12/2022 - 15:52
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचनाका लाागि दरखास्त फारम । सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/09/2022 - 13:41
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/09/2022 - 13:37
महाकाली मा.वि. बेलौरी बौद्धिक अपांगता होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 11/27/2022 - 13:01
लागत साझेदारीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लोक गायन, डेउडा प्रतियोगिता) संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 11/22/2022 - 15:39
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 11/22/2022 - 15:19
MBBS छात्रवृत्ति कोटामा छनोट भई अध्यनरत विद्यार्थीहरुले दोस्रो वर्षको दोस्रो किस्ता वाफतको रकम भुक्तानी लिने सम्बन्धी सूचना परिपत्र, सूचना/समाचार 11/17/2022 - 11:50
Notice for Addendum of Tikapur Hospital Staff Quarter. बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/10/2022 - 14:19
बैजनाथ मा.वि. बेदकोटको होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/04/2022 - 22:27
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/13/2022 - 14:37
Invitation for bid for construction of staff quarter at Tikapur hospital बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/13/2022 - 10:52
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/29/2022 - 12:28
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ शिक्षा, सूचना/समाचार 09/29/2022 - 12:25
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता संचालन निर्देशिका, २०७९ ऐन/नियमावली, कार्यविधि, सूचना/समाचार 09/25/2022 - 17:47
वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/25/2022 - 12:10
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना जानकारी, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/22/2022 - 12:06
डेंगी रोग सम्बन्धी जारी प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती 09/16/2022 - 18:09
स्वास्थ्यकर्मी सेवा करारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 09/15/2022 - 15:09
Invitation for Bid for Construction of Baijanath Secondary School Hostel बोलपत्र, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/09/2022 - 14:12
दक्षिणकाली बहिरा आवासीय आधारभूत विद्यालयको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/08/2022 - 14:57
स्वयमसेवा गर्न चाहने युवाहरुको लागि सूचना सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/08/2022 - 10:47
उम्मेदवारको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 09/07/2022 - 21:06
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका (४।५।६।७ तह) कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति : २०७९।०५।२०) सूचना/समाचार 09/06/2022 - 17:08
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका (७।८ तहकका) कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति : २०७९।०५।२०) सूचना/समाचार 09/06/2022 - 13:50
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ (दोश्रो संशोधन सहित) कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/04/2022 - 14:13
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका विभिन्‍न पद र तहका कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति : २०७९।०५।१६) सूचना/समाचार 09/03/2022 - 08:50
अस्पताल स्तरवृद्बिका लागि सिफारिस तथा नवीकरण सम्बन्धमा सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/02/2022 - 12:48
अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय प्रशासनिक भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 08/31/2022 - 11:08
पन्ध्रौ पुस्तकालय दिवस २०७९, मनाउने सम्बन्धमा । जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 08/25/2022 - 15:53
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 08/24/2022 - 14:54
Invitation for Bids जानकारी, बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2022 - 20:55
Invitation for Bids for the Construction of Dakshinkali Bahira Aawasiya Aadharbhut School Hostel Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/01/2022 - 10:44
स्वयंसेवक र सामाजिक विकास अभियन्ताहरुको म्याद थप सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 07/23/2022 - 14:22
Invitation for Bids : Construction of Amargadhi Bahuprabidhik Sikshyalaya Admin Block सूचना/समाचार 07/08/2022 - 13:59
श्रष्टा सम्मानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 07/03/2022 - 17:47
श्रष्टा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 07/03/2022 - 16:30
युवा महोत्सव संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2022 - 14:39
छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुको अन्तिम छनौटको सूची प्रकाशन गरिएको । जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 06/23/2022 - 12:11
शुभकामना सन्देश सूचना/समाचार 06/04/2022 - 17:18
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/08/2022 - 14:57
Invitation for sealed quotation for the procurement of Hospital Equipment बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/03/2022 - 12:48
सिलवन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना जानकारी, सूचना/समाचार 05/02/2022 - 14:27
सेती प्रादेशिक अस्पतालको DPR को परामर्शदाता छनौटको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/25/2022 - 11:37
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६(संशोधन सहित) कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 04/24/2022 - 22:05
गर्भवती, सुत्केरी महिला र ज्यान जोखिममा परेका बिरामीलाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/20/2022 - 13:46
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 04/06/2022 - 15:18
विभिन्न छात्रवृत्तिहरुका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनाहरु शिक्षा, सूचना/समाचार 04/06/2022 - 14:12
Invitation for Electronic Bid for Procurement, Supply and Commissioning of Opthalmic Equipments सूचना/समाचार 04/04/2022 - 12:55
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय व्यवस्थापन समिति (गठन) आदेश, २०७८ (संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2022 - 16:30
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Hospital Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 03/29/2022 - 13:02
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/28/2022 - 18:58
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/28/2022 - 18:54
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५ (संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/28/2022 - 18:50
शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ती शिविर सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 03/24/2022 - 13:56
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 03/24/2022 - 12:16
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 03/24/2022 - 12:14
प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ कानून, नीति, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/24/2022 - 11:18
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना सूचना/समाचार 03/22/2022 - 15:34
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना सूचना/समाचार 03/17/2022 - 15:21
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 03/17/2022 - 15:18
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिती (दोस्रो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ कानून, प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/10/2022 - 11:48
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना (लम्की अस्पताल निर्माण) जानकारी, योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/10/2022 - 11:32
बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना (कैलाली बहुमुखी क्याम्पस Block A) जानकारी, योजना, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 03/10/2022 - 11:26
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वंयसेवक परिचालन (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/25/2022 - 17:17
Construction of Doti Multiple Campus(Humanities Block) को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना सूचना/समाचार 02/22/2022 - 17:02
अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/21/2022 - 16:06
अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/21/2022 - 15:58
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/21/2022 - 13:07
अपाङ्गता भएका बालबालिका पहिचान उपचार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/21/2022 - 13:02
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 02/19/2022 - 08:32
प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कारका लागि नामावली पठाउने सम्बन्धमा सूचना/समाचार 02/16/2022 - 12:29
प्रदेश महिला उद्यमी पुरस्कार छनौट कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 02/14/2022 - 17:20
Construction of Science and Technology Block B (Kailali Multiple Campus) को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना सूचना/समाचार 02/14/2022 - 10:41
सानै छु म बढ्न देउ बालविवाह होइन पढ्न देउ अभियान संचालन कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 02/13/2022 - 15:46
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 02/10/2022 - 11:24
Construction works of academic building for intellectual disability (Mahakali Secondary School, Belauri) बोलपत्र, सूचना/समाचार 02/08/2022 - 20:55
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 02/04/2022 - 15:01
फर्म/कम्पनिहरुको संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना प्रकाशन, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 02/03/2022 - 20:04
स्वयंसेवकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 01/27/2022 - 14:54
अत्यन्त जरुरी सूचना जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/23/2022 - 16:07
Specification of 4WD Double Cab Pickup बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/21/2022 - 12:10
Invitation for Bids बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/19/2022 - 10:52
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना जानकारी, प्रकाशन, सूचना/समाचार 01/18/2022 - 14:02
Specification of Motorcycle जानकारी, प्रकाशन, सूचना/समाचार 01/18/2022 - 13:58
Specification of Scooter जानकारी, प्रकाशन, सूचना/समाचार 01/18/2022 - 13:55
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 01/14/2022 - 11:29
MBBS छात्रवृत्तिको छनौटको सिफारिसमा लिखित दावी विरोध पेश गर्ने बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 01/04/2022 - 15:46
इ-लाईब्रेरी वा आइ.सि.टी. ल्याव सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 01/04/2022 - 11:23
कोभिड १९ को सम्भावित तेस्रो लहरको महामारीमा बालबालिका सहितलाई हुन सक्ने संक्रमण रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि द्रुत कार्ययोजना कार्यक्रम, सूचना/समाचार 01/03/2022 - 13:14
म्याद थपका लागि सिफारीस गरि पठाइ दिने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 01/02/2022 - 15:29
सांस्कृतिक पर्व कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 01/02/2022 - 15:15
प्रदेश युवा प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०७८ कानून, कार्यविधि, सूचना/समाचार 12/29/2021 - 12:58
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि विवरण रुजु गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 12/29/2021 - 11:57
Invitation for Bids for Construction of Science and Technology Block A (Kailali Multiple Campus) सूचना/समाचार 12/29/2021 - 10:44
उद्यमशिलता तथा वितीय साक्षरता विकास तालिम सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 12/28/2021 - 14:22
Invitation for Bids for Construction of Doti Multiple Campus (Humanities Block) सूचना/समाचार 12/28/2021 - 11:22
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/20/2021 - 11:59
Request for Expression of Interest for Consulting service of Master Plan, DPR and Soil test for Seti Provincial Hospital बोलपत्र 12/13/2021 - 11:24
Invitation for Bids for Construction of Science and Technology Block B (Kailali Multiple Campus) बोलपत्र 12/13/2021 - 11:17
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको राष्ट्रिय र प्रादेशिक प्रतिभा पुरस्कार दाबी सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 12/07/2021 - 16:17
तालिम सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 12/06/2021 - 21:13
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 12/06/2021 - 21:10
अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 11/29/2021 - 15:21
अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा कानून, नीति, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 11/29/2021 - 15:10
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 11/28/2021 - 13:22
प्रदेश युवा परिषद्को स्टेनलेस स्टिल फेव्रिकेटर (छोटो अवधिको) तालिमका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 11/16/2021 - 10:05
उधमशिलता तथा वित्तिय साक्षरता तालिम संचालन सूचना जानकारी, प्रकाशन, सूचना/समाचार 11/08/2021 - 15:52
प्रदेश स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 11/02/2021 - 12:59
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नमुना क्याम्पस, प्राविधिक विषयका क्याम्पस, सामुदायिक विद्यालय तथा सामुदायिक पुस्तकालयमा अनुदान उपलब्ध गराउने बारेका सुचनाहरु शिक्षा, सूचना/समाचार 10/29/2021 - 18:51
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (पहिलो संसोधन) कार्यविधि २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 10/27/2021 - 12:01
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पुस्तिका सूचना/समाचार 10/24/2021 - 14:10
दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 10/07/2021 - 19:11
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 10/07/2021 - 18:54
सरुवा तथा कामकाजका लागि खटाइएका नेपाल स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाका विभिन्न पद र तहका कर्मचारीहरुको विवरण (निर्णय मिति २०७८/०६/२० गते) शिक्षा, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/06/2021 - 22:17
आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रम- निर्देशिका २०७८/०७९ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/24/2021 - 12:20
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/20/2021 - 16:18
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संसोधन) निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 15:17
Two Room Two Storey School Building Construction (Stone Masonary) जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 12:28
Two Room Two Storey School Building Contsruction (Brick Masonary) जानकारी, निर्णय, प्रकाशन, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/20/2021 - 12:20
प्रदेश युवा परिषद्को युवा बुलेटिन प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 09/13/2021 - 16:31
प्रदेश युवा परिषद्को सूचीकृत हुने बारे सूचना/समाचार 09/13/2021 - 16:29
कार्यक्रम संचालन निर्देशिका आ.व. २०७८/०७९ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/08/2021 - 10:50
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७८ कानून, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/08/2021 - 10:46
स्वतः प्रकाशन प्रकाशन, सूचना/समाचार 08/26/2021 - 15:21
प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको गठन र कार्यविवरण, २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 08/25/2021 - 13:00
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता निर्देशिका (पहिलो संसोधन), २०७७ बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ मा आर्थिक सहयोग पाएका बिरामीको नाम लिस्ट जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/17/2021 - 11:54
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/23/2021 - 13:40
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/19/2021 - 16:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् ( पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७८ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 07/19/2021 - 16:48
कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापन खर्च सम्बन्धी (मापदण्ड) कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 07/19/2021 - 16:17
प्रदेश युवा प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, सूचना/समाचार 07/01/2021 - 10:42
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 06/20/2021 - 11:18
Invitation for sealed quotation for the procurement of hospital isolation equipments of district hospital darchula सूचना/समाचार 06/17/2021 - 11:42
जानकारी सम्बन्धमा जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 06/13/2021 - 11:16
जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षका घाईतेको निःशुल्क उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यविधि, जानकारी, सूचना/समाचार 06/11/2021 - 11:40
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको HDU खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2021 - 20:37
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको अक्सिजन प्लान्ट खरिदको लागि बोलपत्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2021 - 18:45
सुदूरपश्चिम प्रदेश युवा परिषद् (गठन) आदेश, २०७७ कानून, सूचना/समाचार 06/02/2021 - 10:35
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 05/19/2021 - 10:40
प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती 05/14/2021 - 17:05
अपिल सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/06/2021 - 16:51
सर्वसाधारणमा अपिल सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/05/2021 - 15:39
खेलकुद परिषदका लागि क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 05/04/2021 - 14:55
कोरोना अस्पताल विस्तारका लागि भवन भाडामा लिने बारेको सूचना सूचना/समाचार 05/04/2021 - 12:53
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 05/04/2021 - 12:40
प्रतिभा सम्मान तथा पुरस्कार कार्यविधि २०७७ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 05/04/2021 - 12:40
प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती 04/30/2021 - 19:52
वैकल्पिक उम्मेदवारले निवेदन दिने सम्बन्धमा जानकारी, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/21/2021 - 14:45
स्थानीय बाजा संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 04/08/2021 - 12:22
आ.व. २०७७/०७८ को फाल्गुन महिनाको खर्चको फाटवारी प्रकाशन, सूचना/समाचार 04/07/2021 - 16:20
दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 04/06/2021 - 13:17
खेलकुद क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था/क्लब/समितिहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/30/2021 - 12:58
खेलकुद क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 03/30/2021 - 12:57
नमूना बालविकासका लागि प्रस्ताव बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 03/16/2021 - 13:37
अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, प्रकाशन, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 03/09/2021 - 12:45
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, प्रकाशन, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 03/09/2021 - 12:42
अनुसन्धान प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 03/05/2021 - 12:58
प्रदेश स्थित ठूला विद्यालय विकासका लागि विद्यालयहरु छनौट गरिएको बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 03/04/2021 - 11:17
प्रदेश स्तरीय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/22/2021 - 16:15
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कार्यविधि, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/22/2021 - 15:15
स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत प्रयोगशाला सेवा सुदृढीकरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/21/2021 - 11:00
बैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/16/2021 - 15:44
दृष्टिविहिनहरुका लागि प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता(प्रदेशस्तरीय खेलकुद कार्यक्रम) सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/16/2021 - 11:26
वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति लिन आउने बारे । जानकारी, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 02/11/2021 - 13:21
बाजा संरक्षणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 02/08/2021 - 12:18
स्थानीय बाजा संरक्षणको लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 02/08/2021 - 12:09
स्वास्थ्य सेवा, नियुक्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 02/02/2021 - 13:31
प्रेस विज्ञप्ति जानकारी, प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 01/27/2021 - 14:42
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना जानकारी, सूचना/समाचार 01/27/2021 - 12:34
म्याद थप सम्बन्धमा जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 01/26/2021 - 15:32
सीपमूलक तालिम सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना कार्यविधि, जानकारी, सूचना/समाचार 01/25/2021 - 10:54
म्याद थप भएका स्वयम् सेवकहरुको विवरण, २०७७ शिक्षा, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/21/2021 - 16:00
स्वयंसेवकहरुको म्याद थपका लागि सिफारिस गरि पठाउने बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 01/19/2021 - 16:07
Invitation for Sealed Quotation for Construction of 2 Room BMC Building above RCC Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/19/2021 - 10:11
सामाजिक विकास अभियन्ता पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 01/11/2021 - 16:06
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कार्यविधि, निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/06/2021 - 14:41
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ (संसोधनसहित) निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/24/2020 - 12:25
विद्यालय नर्स कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/23/2020 - 11:42
स्थानीय तहमा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७७ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/23/2020 - 11:38
सुदूरपश्चिम खेलकूद ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, कानून, सूचना/समाचार 12/22/2020 - 11:54
सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, कानून, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/22/2020 - 11:51
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 12/22/2020 - 11:49
क्याटलग सपिङ्ग विधिबाट मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आह्‍वानको सूचना सूचना/समाचार 12/21/2020 - 13:15
Technical Specification of Bike सूचना/समाचार 12/21/2020 - 13:07
सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकूद (दोस्रो संशोधन सहित) नियमावली, २०७७ ऐन/नियमावली, कानून, शिक्षा, सूचना/समाचार 12/16/2020 - 14:53
स्वतः प्रकाशन २०७७ मङ्सिर final जानकारी, प्रकाशन, सूचना/समाचार 12/16/2020 - 11:31
प्रेस वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 12/11/2020 - 15:12
संस्कृति संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 12/08/2020 - 13:25
१५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 12/08/2020 - 13:21
शोध प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 12/06/2020 - 16:01
विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 12/06/2020 - 15:43
भर्चुअल अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको संक्षिप्त सुची सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/04/2020 - 19:45
स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा विनियोजन गरिएका स्वास्थ्य संस्था भवनहरुको नामावली सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/04/2020 - 15:25
शोध तथा अनुसन्धान अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ शिक्षा, सूचना/समाचार 12/04/2020 - 15:13
सम्झौता गर्न आउने बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 12/02/2020 - 13:26
शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 11/22/2020 - 14:05
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्‍न पद र तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/16/2020 - 21:31
शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलको वि‍‍‍.नं १/०७६ इन्जिनियर र २/०७६ सब इन्जिनियर पदको करार पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सम्बन्धी संसाेधित सूचना जानकारी, शिक्षा, सूचना/समाचार 10/09/2020 - 16:53
करार सेवामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्नका लागि आवेदन फारम प्रकाशन, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/08/2020 - 18:25
नियुक्तिका लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 10/08/2020 - 16:20
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नीति, प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/08/2020 - 10:49
स्वास्थ्य तर्फका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/07/2020 - 13:48
निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 10/05/2020 - 13:29
आवासीय विद्यालय संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा | शिक्षा, सूचना/समाचार 10/04/2020 - 14:28
स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/02/2020 - 13:08
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि, २०७७ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/02/2020 - 13:00
Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of 100 KVA Transformer सूचना/समाचार 10/02/2020 - 10:24
आ.व. २०७६/०७७ मा यस मन्त्रालयबाट अनुदान प्राप्त गरेका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाई प्रगति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 09/30/2020 - 12:13
आधारभूत पुर्वाधार सहित ठुला विद्यालय विकास गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/30/2020 - 12:00
म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ अभियान संचालन मार्गदर्शन, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७/०७८ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/25/2020 - 14:32
प्रदेश स्थित विज्ञान तथा प्रविधि र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा संचालित क्याम्पसहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/24/2020 - 16:23
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/24/2020 - 11:42
सहभागिता सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/23/2020 - 16:39
सक्कल प्रमाण पत्र पेश गर्ने बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 09/16/2020 - 13:13
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/15/2020 - 16:05
वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गरेको बारे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 09/08/2020 - 18:44
स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका, स्वास्थ्य 09/06/2020 - 14:19
दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा कानून, नीति, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/06/2020 - 11:45
भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 09/03/2020 - 22:04
क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/01/2020 - 16:52
क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/01/2020 - 16:52
आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/28/2020 - 14:01
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको विशेषज्ञ चिकित्सक सहित विभिन्न पदमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 08/20/2020 - 14:18
शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीको इन्जिनियर र सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सूचना सूचना/समाचार 08/13/2020 - 12:09
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2020 - 10:22
घर भाडामा लिने बारेको सूचना सूचना/समाचार 07/28/2020 - 16:12
नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नतिका लागि छनौट भएका क्याम्पसहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 07/28/2020 - 16:09
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 07/21/2020 - 14:39
स्वयम्‌सेवकहरु म्याद थप सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 07/16/2020 - 17:16
सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको शिक्षा, सूचना/समाचार 07/10/2020 - 21:37
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने संस्था छनौट गरिएको सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 07/03/2020 - 15:54
विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुका लागि अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदान सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 07/02/2020 - 10:27
खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 06/25/2020 - 14:22
कृषि जेटिए र भेटनरी जेटिए नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2020 - 16:55
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/24/2020 - 16:52
TSLC र प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2020 - 13:52
लक्षित समूह छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण शिक्षा, सूचना/समाचार 06/23/2020 - 14:34
अहेव पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/22/2020 - 11:40
अनमी पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/21/2020 - 12:02
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको COVID व्यवस्थापनका लागि आवश्यक Surgical and Kits Items खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/19/2020 - 17:42
स्टाफ नर्स र ल्याब असिस्टेन्ट नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/19/2020 - 15:25
PCR ल्याबको लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/समाचार 06/14/2020 - 15:45
प्राविधिक डिप्लोमा र प्रावधिक एलएलसी अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 06/12/2020 - 11:33
लक्षित छात्रवृत्तिका लागि योग्यताक्रम अनुसारको छनौट सूची प्रकाशन गरिएको शिक्षा, सूचना/समाचार 06/12/2020 - 11:25
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि संस्था छनौट गरेको बारे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 06/08/2020 - 11:34
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of 100 KVA/80 KW Diesel Generator बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2020 - 11:58
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सेवा करारमा लिने बारे सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/05/2020 - 17:44
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Machinery Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2020 - 17:43
स्वयम् सेवकको हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/26/2020 - 12:58
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/20/2020 - 14:32
छनौट गरिएका क्याम्पसहरुको सूची शिक्षा, सूचना/समाचार 05/19/2020 - 15:03
Virtual Mode बाट संचालन हुने तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/14/2020 - 11:22
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको सेवा करारमा लिने बारे सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/08/2020 - 14:07
सहभागिता तथा वस्तुगत विवरण सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 16:53
बजेट रोक्का सम्बन्धमा बजेट, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 14:36
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन बजेट, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 14:30
महाकाली अञ्चल अस्पताल कन्चनपुरको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/28/2020 - 12:53
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ICU Ward संचालनको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/22/2020 - 12:18
शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 04/10/2020 - 12:47
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीको सरसफाई सेवा शुल्क प्रस्ताव माग गरिएको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 22:41
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको (COVID -19) कोरोना भाईरस रोगको रोगथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रिफ्याब आईसोलेसन वार्ड निर्माण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 08:57
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/02/2020 - 12:47
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीको प्रिफ्याब आइसोलेसन कक्ष निर्माण सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/31/2020 - 16:21
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर,बल्ड ग्यास एनालाइजर, डिफिब्रिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सुचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/29/2020 - 21:03
ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:57
कोभिड-१९ (नोभल कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी हाते पुस्तिका प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:43
स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 03/16/2020 - 13:53
अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि 03/13/2020 - 14:15
कोरोना भाईरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण निगरानी तथा रोकथाम सम्बन्धी हेल्थ डेस्क संचालन मार्गदर्शन, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/11/2020 - 15:52
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/11/2020 - 15:48
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ शिक्षा, सूचना/समाचार 03/11/2020 - 15:46
११० औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस स्थगन गरिएको सूचना सूचना/समाचार 03/04/2020 - 14:08
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/28/2020 - 14:53
स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम (मागमा आधारित) संचालन सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको बारे सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/28/2020 - 14:50
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/26/2020 - 15:06
अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/26/2020 - 15:05
देउडा प्रतियोगिता स्थगित गरिएको सूचना सूचना/समाचार 02/24/2020 - 11:34
शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीको इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/20/2020 - 13:56
इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, शिक्षा 02/20/2020 - 13:54
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि, स्वास्थ्य 02/18/2020 - 17:04
लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु पठाइएको सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2020 - 11:42
प्रसुती केन्द्र , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माणको लागी ड्रविंग र डिजाईनहरु (थप फाईल) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/16/2020 - 15:51
प्रसुती केन्द्र , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माणको लागी ड्रविंग र डिजाईनहरु सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/16/2020 - 15:31
निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सूचना/समाचार 02/16/2020 - 14:54
छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धी अनुसूचीहरु शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु 02/16/2020 - 14:44
सबै छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/16/2020 - 14:31
ड्रइङ्ग डिजाइन सम्बन्धमा (थप फाइल) शिक्षा, सूचना/समाचार 02/12/2020 - 17:13
ड्रइङ्ग डिजाइन सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 02/12/2020 - 17:09
प्रदेश स्तरीय देउडा प्रतियोगिता २०७६ को सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/12/2020 - 17:06
अनुसन्धान तथा शोधकार्य अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/12/2020 - 11:40
धार्मिक विद्यालय/वेदाश्रम एवं भाषा र पुरातत्व सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित संस्थाहरुलाई पुस्तकालयका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/11/2020 - 14:16
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय अनुदान कार्यविधि ,२०७६ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 02/10/2020 - 11:22
सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाई अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/10/2020 - 08:21
स्वरोजगार तथा सीपमुलक तालिम (मागमा आधारित) संचालन सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2020 - 17:34
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई अनुदान सम्बन्धि सूचना सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2020 - 17:33
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने सम्बन्धि सूचना सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2020 - 17:32
स्वरोजगार तथा सिपमुलक तालिम सम्बन्धि सूचना सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2020 - 17:11
समाज कल्याण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान सम्बन्धी सूचना सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2020 - 17:08
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र खर्च माग गर्ने सम्बन्धी सूचना सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2020 - 17:04
विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, निर्देशिका, स्वास्थ्य 01/30/2020 - 17:17
बालविवाह प्रकाशन, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 01/30/2020 - 14:44
बोक्सी प्रथा प्रकाशन, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 01/30/2020 - 14:30
महिनावारी प्रकाशन, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 01/30/2020 - 14:21
हाम्रो प्रदेशको रहर, हिंसामुक्त घर प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा 01/29/2020 - 13:18
आयुर्वेद प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य 01/29/2020 - 12:15
उच्च रक्तचाप प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य 01/29/2020 - 11:29
मृगौला रोग प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य 01/29/2020 - 11:26
मधुमेह प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य 01/29/2020 - 11:20
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०७६ प्रकाशन, सामाजिक सुरक्षा 01/29/2020 - 11:13
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी कैलालीको सेवा करारमा लिने बारेको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/28/2020 - 12:19
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७६ प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/23/2020 - 13:53
गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/23/2020 - 13:26
स्वयम सेवकको म्याद थप सम्बन्धमा सूचना/समाचार 01/20/2020 - 12:48
आ.व. २०७६/७७ को मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (नमूना कार्यक्रम) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/14/2020 - 12:45
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि, शिक्षा, सूचना/समाचार 01/13/2020 - 16:01
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/08/2020 - 15:42
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुको पदस्थापना विवरण सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/01/2020 - 16:14
अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समितिको कार्यविधि २०७६ कार्यविधि, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 01/01/2020 - 12:14
संसोधन गरिएको बारे सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 12/31/2019 - 13:28
सेवा करारमा स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/31/2019 - 11:20
सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६/०७७ कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 12/27/2019 - 13:40
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६/०७७ निर्देशिका, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 12/27/2019 - 13:38
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि प्रसुती केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन छनौट गरिएको सम्बन्धमा | सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/25/2019 - 12:49
प्रदेश स्वास्थ्य वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/०७६ प्रतिवेदन, स्वास्थ्य 12/25/2019 - 10:33
आ.व. २०७६७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि शैक्षिक संस्था र पुरातात्विक तथा धार्मिक प्रकृतिका संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धमा शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 12/23/2019 - 13:08
उच्च शिक्षा तर्फ अनुदान तथा सहायता रकम प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 12/22/2019 - 15:14
अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ शिक्षा, सूचना/समाचार 12/22/2019 - 15:04
प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 12/19/2019 - 11:02
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका, शिक्षा 12/18/2019 - 11:34
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन विवरण प्रकाशन गरिएको बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 12/17/2019 - 13:11
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/06/2019 - 10:51
क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 11/27/2019 - 13:08
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (फर्निचर फिक्स्चर) बोलपत्र, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 15:03
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (कार्यालय सरसामानको लागि) बोलपत्र, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 14:58
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 11:12
सहभागिता सम्बन्धमा । TABUCS सूचना/समाचार 11/18/2019 - 16:12
भाषा, संस्कृति क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुने सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 10/22/2019 - 14:16
TABUCS सञ्चालन सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 10/03/2019 - 14:39
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/19/2019 - 12:12
अस्पताल सेवा सुदृढीकरण निर्देशिका,२०७६ निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/19/2019 - 12:05
स्वास्थ्य तालिम तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६-७७ निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/15/2019 - 15:12
डेगु रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी परिपत्र सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/12/2019 - 18:53
स्वास्थ्य निर्देशनालय PHEOC, डोटीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार मिति २०७६।०५।२५ गते सम्मको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निदान भएका डेंगुका बिरामीको अवस्था सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/12/2019 - 11:51
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/10/2019 - 16:21
घरभाडा लिने बारेको सूचना सूचना/समाचार 09/06/2019 - 14:15
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/28/2019 - 14:47
आ.व.२०७६-०७७ को तलबमान सूचना/समाचार 08/12/2019 - 13:33
आ.व.२०७५-०७६ को तलबमान सूचना/समाचार 08/12/2019 - 13:30
प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा सूचना/समाचार 07/14/2019 - 15:31
घरभाडा सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार 07/14/2019 - 14:19
कर्मचारि शैक्षिक छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 07/05/2019 - 10:55
सूचना सूचना/समाचार 06/30/2019 - 16:00
कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 06/30/2019 - 14:28
जयपृथ्वी बहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण सूचना/समाचार 06/23/2019 - 12:37
टिकाराम पार्की छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण सूचना/समाचार 06/23/2019 - 12:35
टिकाराम पार्की र जयपृथ्वी बहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 06/23/2019 - 12:32
स्वंयसेवकहरुको तलव निकासा सम्बन्धमा सूचना/समाचार 06/21/2019 - 15:41
सहिद दशरथ चन्द छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका बिद्यार्थीहरुको विवरण सूचना/समाचार 06/21/2019 - 13:11
छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका बिद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 06/21/2019 - 12:19
दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 06/19/2019 - 10:50
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/12/2019 - 11:33
ललितकला तथा मूर्तिकला सम्बन्धि सामग्री प्रदर्शनी तथा श्रष्टा सम्मान कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/30/2019 - 12:56
ढुंगामा मुर्ति कुद्ने कार्यक्रम सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/30/2019 - 12:28
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/29/2019 - 17:50
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/29/2019 - 17:45
Invitation for sealed quotation for the procurement of Ayurved Medicine सूचना/समाचार 05/29/2019 - 13:12
निर्देशिका संशोधन सम्बन्धमा । निर्देशिका, स्वास्थ्य 05/28/2019 - 11:51
Ammendment Notice सूचना/समाचार 05/27/2019 - 14:56
बोलपत्र अस्विकृत र खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना सूचना/समाचार 05/27/2019 - 14:54
Invitation for electronic bids सूचना/समाचार 05/27/2019 - 14:53
कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/24/2019 - 14:35
स्थानिय तहलाई प्रस्तावित स्वास्थ्यका योजनाहरु । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/24/2019 - 13:04
अस्पताल सेवा प्रवाह वृद्धी र गुणस्तरता सम्बन्धी अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/23/2019 - 14:25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल मृत्युदर स्वास्थ्यका सुचांकबारे अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/23/2019 - 14:22
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/23/2019 - 12:04
पुन: सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 05/20/2019 - 12:57
वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार 05/20/2019 - 11:56
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/15/2019 - 07:26
उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 05/12/2019 - 16:19
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ निर्देशिका, स्वास्थ्य 05/12/2019 - 12:15
प्रादेशिक स्तरको स्वास्थ्य योजना तर्जुमा गोष्ठी आ व ०७६।०७७ परिपत्र, स्वास्थ्य 05/10/2019 - 22:31
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ का अनुसूचिहरु शिक्षा, सूचना/समाचार 05/10/2019 - 13:28
प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 05/09/2019 - 19:49
भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रममा संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 05/09/2019 - 11:06
लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (TOR) सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 05/07/2019 - 22:16
शहिद दशरथ चन्द छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:18
टिकाराम पार्कि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:15
जयपृथ्वीवहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:15
जयपृथ्वीवहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:14
कर्मचारी सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:11
कर्मचारी शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:06
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । निर्देशिका, सामाजिक सुरक्षा 05/02/2019 - 17:38
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र 04/29/2019 - 14:11
वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 04/24/2019 - 12:56
तालिम प्रदायक संस्था छनौटको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । सूचना/समाचार 04/24/2019 - 12:48
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । ऐन/नियमावली, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 04/24/2019 - 12:32
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 04/22/2019 - 10:58
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 04/22/2019 - 10:46
नियुक्तीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 04/19/2019 - 14:14
कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र 04/19/2019 - 10:31
प्रदेश पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 04/17/2019 - 12:01
स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका निर्देशिका, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 04/17/2019 - 10:53
खरिद सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना/समाचार 04/12/2019 - 12:06
अत्यन्त जरुरी सूचना (मस्यौदा तयार, ८८ वटै स्थानीय तह, ९ वटा स्वा.का.) सूचना/समाचार 04/11/2019 - 13:47
सामुदायिक क्याम्पस ४ कोठे कक्षाकोठा भवन (फर्निचर एवं फिक्चर्स एवं प्रोजेक्टर सहित) निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा | सूचना/समाचार 04/11/2019 - 11:57
बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई भाषा शिप विकाश प्रशिक्षण/तालिमको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावको ढाँचा सूचना/समाचार 04/09/2019 - 12:04
बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई भाषा शिप विकाश तालिमको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (TOR) सूचना/समाचार 04/09/2019 - 12:01
बैदेशिक भाषा प्रशिक्षण/तालिम सम्बन्धि आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 04/09/2019 - 11:59
द्रुर्त प्रतिकार्य टोली RRT गठन तथा संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ निर्देशिका, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 04/05/2019 - 18:34
लोकसेवा तयारी कक्षा संचालनका लागि संघ/संस्था/फर्म छनौट गरिएको सम्बन्धि सुचना सूचना/समाचार 04/02/2019 - 12:28
प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न आउने सम्बन्धि सुचना सूचना/समाचार 04/02/2019 - 12:25
अन्तरवार्ताको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार 04/02/2019 - 11:12
NDVS को सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 04/01/2019 - 13:30
आ व ०७५।०७६ को स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण निर्देशिका, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 04/01/2019 - 10:48
डिजाईन /ड्रविङ सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 03/26/2019 - 13:29
प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न आउने सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 03/26/2019 - 13:17
सुचिकृत हुने बारेको सूचना सूचना/समाचार 03/24/2019 - 11:05
लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धि आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना । सूचना/समाचार 03/22/2019 - 15:43
संक्षिप्त विवरणमा सूचीकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 03/22/2019 - 15:35
स्थानिय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 03/20/2019 - 10:22
अपांगता छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 03/11/2019 - 16:54
द्वारीकादेवी ठकुरानी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सुचिकृत हुन आउने बारेको सुचना सूचना/समाचार 03/11/2019 - 11:45
बसाई व्यवस्थापन सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 03/10/2019 - 11:48
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 03/08/2019 - 15:03
द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 03/05/2019 - 15:00
आवश्यक समन्वय /पहल सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 03/05/2019 - 11:33
व्यावसायिक सीपमूलक तालिम संचालन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि, सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 02/26/2019 - 12:14
जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 02/25/2019 - 11:52
नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 02/19/2019 - 13:20
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा सूचना/समाचार 02/17/2019 - 15:07
सुदुरपश्चिम प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको म्याद थप गरिएको बारे सूचना/समाचार 02/14/2019 - 12:26
उच्च शिक्षामा अध्यन गर्ने डोम, मुसहर र चमार समूहका विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धि जरुरी सूचना सूचना/समाचार 02/13/2019 - 10:59
स्वयम् सेवकको सूचना नं १/२०७५/०७६, २/२०७५/०७६ र ३/२०७५/०७६ को छोटो सुची तथा अन्तरवार्ताको लागि सूचना सूचना/समाचार 02/08/2019 - 15:32
आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ (नमूना) सम्बन्धमा निर्देशिका, शिक्षा, सूचना/समाचार 02/05/2019 - 11:57
अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/25/2019 - 11:54
खरिद सम्झौता गर्न आउने बारे । सूचना/समाचार 01/25/2019 - 10:57
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको बारे । सूचना/समाचार 01/25/2019 - 10:49
म्याद थप सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/23/2019 - 14:38
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुद्रीढीकरण ढाँचा । सूचना/समाचार 01/21/2019 - 13:09
स्वयम् सेवक सेवाका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना सूचना/समाचार 01/08/2019 - 10:56
दरखास्त संकलन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/07/2019 - 15:17
सबै विषय क्षेत्रका स्वयम् सेवक पदको दरखास्त फाराम शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/आवेदन फारामहरु 01/07/2019 - 14:22
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/02/2019 - 11:17
स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७५ कार्यविधि, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र 01/02/2019 - 11:10
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशिका, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 12/31/2018 - 10:37
उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थिका लागि छात्रवृर्ति सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 12/28/2018 - 14:23
विल भर्पाई पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 12/25/2018 - 13:40
व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 12/18/2018 - 11:47
निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना/समाचार 12/02/2018 - 10:19
अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना/समाचार 11/04/2018 - 11:59
वार्षिक समीक्षा सम्बन्धमा । निर्देशन 10/09/2018 - 12:59
क्याम्पस स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा सूचना/समाचार 09/04/2018 - 14:18
३९ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७५ तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने बारेको आह्वान । सूचना/समाचार 09/04/2018 - 14:12

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क