Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
प्राज्ञिक अनुसन्धान अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । प्राज्ञिक अनुसन्धान अनुदानका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/26/2023 - 13:10
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) को छात्रवृत्ति छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । चिकित्सा शिक्षा (MBBS) को छात्रवृत्ति छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf 01/12/2023 - 14:26
सेवा करारमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ सेवा करारमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf 01/10/2023 - 12:20
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, 2076 (दोश्रो संशोधन सहित).pdf 01/10/2023 - 12:12
भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रतियोगिताहरु संचालनका लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना । भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रतियोगिताहरु संचालनका लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/03/2023 - 15:13
महाकाली मा.वि. बेलौरी बौद्धिक अपांगता होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । महाकाली मा.वि. बेलौरी बौद्धिक अपांगता होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ।.pdf 11/27/2022 - 13:01
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf 11/22/2022 - 15:19
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६_0.pdf 09/29/2022 - 12:28
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६.pdf 09/29/2022 - 12:25
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf 09/22/2022 - 12:06

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
गणेश बहादुर सिंह  
उपसचिव (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क